دوره و شماره: دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1399 
7. استعارۀ تربیتی سفر

صفحه 145-160

رضا محمدی چابکی؛ فاطمه وجدانی؛ فاطمه سادات بیطرفان