دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1398 
7. تحلیل محتوای کتاب هدیه های آسمان پایه چهارم ابتدایی با توجه به مؤلفه ‏های تربیت جهادی

صفحه 136-155

حیدر اسماعیلی پور؛ محمود شرفی؛ ,یاسین زارعی دولت آبادی