اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر نیکو دیالمه

دکتری معارف اسلامی دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

www.isuw.ac.ir
dialamehatisu.ac.ir

سردبیر

دکتر سعید بهشتی

فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی استاد تمام فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

www.atu.ac.ir
beheshtiatatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی

روان‏شناسی تربیتی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

sama.abolmaaliatgmail.com
0000-0002-9714-1816

دکتر معصومه اسماعیلی

روانشناسی استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/cv/9693205
masesmaeilyatyahoo.com

حسنعلی بختیار نصرابادی

فلسفه تعلیم و تربیت استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان

ui.ac.ir/?sp=6367
h.nasrabadiatedu.ui.ac.ir

دکتر نیکو دیالمه

الهیات و معارف اسلامی دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) - پردیس خواهران

www.isuw.ac.ir
dialamehatisu.ac.ir

دکتر منیجه شهنی ئیلاقی

روان‏شناسی بالینی استاد دانشگاه شهید چمران

edupsy.scu.ac.ir/~mshehniyailagh
mshehniyailaghatyahoo.com

دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی

علوم قرآن و حدیث دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

azimzadeh.isuw.ac.ir/faculty/faculty/fa/index.html
azimzadeatisu.ac.ir

دکتر جمیله علم الهدی

فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir
g_alamolhodaatsbu.ac.ir

دکتر سیدحمیدرضا علوی

فلسفه تعلیم و تربیت استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

www.sakhtar.com/Person-7692.html
hralaviatuk.ac.ir

دکتر رحمت اله مرزوقی

مطالعات برنامه درسی استاد تمام مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه شیراز

shirazu.ac.ir/faculty/home/rmarzoghi
rmarzoghiatrose.shirazu.ac.ir

دکتر عباس مصلایی‏ پور

علوم قرآن و حدیث دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع) Quran and Hadith Sciences

www.isu.ac.ir
amusallaiatgmail.com

دکتر زهره موسی‏ زاده

روان‏شناسی رشد و توسعه تحصیلی دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

www.isuw.ac.ir
moosazadehatisu.ac.ir

احمدرضا نصر اصفهانی

برنامه ریزی درسی استاد برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان

ui.ac.ir/?sp=6413
arnasratedu.ui.ac.ir

دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم

مدیریت آموزشی استاد مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/367/
navehebrahimatkhu.ac.ir