دوره و شماره: دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1398، صفحه 5-250 
2. اهداف، اصول و روشهای تربیت عاطفه «غم و شادی» از منظر صحیفه علویّه

صفحه 25-43

سیدحمیدرضا علوی؛ مراد یاری دهنوی؛ حمیده قطبی نژاد


3. تفکر مراقبتی از منظر آیات قرآنی

صفحه 45-65

هاجر کوهی اصفهانی؛ سوسن کشاورز


6. رابطه بین باورهای دینی و بحران هویت با گرایش به مصرف مواد مخدر

صفحه 103-117

رسول فیروزی ارنان؛ سجاد علمردانی صومعه؛ جلیل باباپور خیرالدین؛ زینب خانجانی