دوره و شماره: دوره 7، شماره 12، پاییز و زمستان 1398، صفحه 5-250 
7. اهداف، اصول و روشهای تربیت عاطفه «غم و شادی» از منظر صحیفه علویّه

صفحه 147-167

سیدحمیدرضا علوی؛ مراد یاری دهنوی؛ حمیده قطبی نژاد


8. تفکر مراقبتی از منظر آیات قرآنی

صفحه 169-192

هاجر کوهی اصفهانی؛ سوسن کشاورز


12. رابطه بین باورهای دینی و بحران هویت با گرایش به مصرف مواد مخدر

صفحه 259-275

رسول فیروزی ارنان؛ سجاد علمردانی صومعه؛ جلیل باباپور خیرالدین؛ زینب خانجانی