کارکردهای تربیتی حیاء در اسلام از نگاه و تقریر مرحوم آیت الله مجتبی تهرانی(ره)

نویسندگان

1 دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبائی(ره)، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد تربیت اخلاقی مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت، قم، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی کارکردهای تربیتی حیاء در اسلام از نگاه و تقریر آیت الله مجتبی تهرانی(ره) است. پژوهش از لحاظ رویکرد کیفی بوده و با روش تحلیلی- استنباطی انجام شده است. روش تحلیل داده­ها نیز تحلیل محتوای کیفی از نوع استقرایی بوده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد که مرحوم آیت الله مجتبی تهرانی(ره) حیاء را شاخصه­ای می­دانند که سرآمد ایمان و اخلاق بوده و به صورت فطری در تمامی انسان­ها از ابتدای تولد وجود دارد و اکتسابی نمی باشد. دیگر این که در تقریر ایشان حیاء شامل حیای از خدا، نفس، مردم، ملائکه و اولیاء الله است و کارکردهایی همچون تقویت توانمندی درونی، حرکت ­آفرینی، حفاظت از هویت ایمانی و انسانی، عیب ­پوشی، بصیرت­ افزایی و جلب محبت الهی دارد.

کلیدواژه‌ها