نویسنده = زهرا سادات شاه احمدقاسمی
تعداد مقالات: 1
1. چیستی و مؤلفه ‏های «تحول در انسان» در سازمان های آموزشی براساس آموزه ‏های اسلامی

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1397، صفحه 101-122

اکرم گودرزی؛ فاطمه سلیمانی؛ زهرا سادات شاه احمدقاسمی