نویسنده = محمد حسنی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و نقد چهارچوب نظری طرح کرامت در دورة دبستان

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1394، صفحه 21-53

محمد حسنی


2. تبیین و نقد عاملیت اخلاقی در نظریه یادگیری شناختی اجتماعی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 93-111

زهرا اشعری؛ محمد حسنی